O czasopiśmie

Czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” ukazuje się pod obecnym tytułem od 2010 roku, jednak tradycje periodyku sięgają do „Roczników Naukowo-Dydaktycznych, Prac z Edukacji Obronnej” ukazujących się już kilkanaście lat wcześniej.

Obecnie czasopismo ma postać rocznika wydawanego przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego.

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany refleksji oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę odnoszącą się do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Zapraszamy do współpracy i publikacji na łamach naszego pisma wszystkich zajmujących się zagadnieniami z zakresu nauk o bezpieczeństwie, obronności, polityki, ale także historii, pedagogiki i innych związanych z badaniami odnoszącymi się do bezpieczeństwa. W czasopiśmie publikowane są artykuły, recenzje i komunikaty autorów z całej Polski i zagranicy. Periodyk dociera do wszystkich ośrodków akademickich. Jest prenumerowany także przez instytucje i osoby zajmujące się problematyką bezpieczeństwa. Wszystkie publikacje i materiały zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane. Ich streszczenia oraz słowa kluczowe tłumaczone są na język angielski. Działa również Rada Programowa czasopisma.

Swoim zakresem tematycznym „Annales” obejmuje problematykę z zakresu m. in. bezpieczeństwa i obronności, w szczególności teorii bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, historii i współczesności konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacyjnego i kultury informacyjnej.

Czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List (Index Copernicus)

Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej: wersja pierwotna wszystkich numerów czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” to wersja drukowana. Redakcja deklaruje zgodność wersji drukowanej i elektronicznej.

Czasopismo znajduje się na liście B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2015. Za artykuł opublikowany w czasopiśmie autorzy otrzymują 3 pkt. MNiSW.